Disclaimer

 

Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De webmaster levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de webmaster de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U kunt via email steeds een (mogelijke) onjuistheid melden. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De webmaster levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen we niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen daar er gebruik wordt gemaakt van hosting. De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen, of het tijdelijk of definitief stopzetten van deze dienst. De gebruiker mag deze website niet gebruiken op een manier die, al dan niet vrijwillig schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Defensie Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de webmaster contacteren via email. Op vragen via email wordt steeds een antwoord teruggezonden. Indien de vraag niet kan beantwoord worden door de webmaster (niet in bezit van de nodige elementen van antwoord, niet de bevoegdheid, …..) dan wordt dit gemeld.

 

Op de website kunnen links naar andere websites van overheden, organisaties, firma’s , personen staan waarover de webmaster geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De webmaster kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de webmaster niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de webmaster geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. De webmaster is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde informatie op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen. Inschrijvingen in het gastenboek die reclame bevatten OF informatie die strijdig is met de goede zeden, schandelijke, obscene, racistische of lasterlijke informatie, zal (zo snel mogelijk) uit het gastenboek verwijderd worden. De webmaster zal nooit bewust een item plaatsen die het imago of de waardigheid van een persoon aantast.

 

Privacy

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in België, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998. De webmaster hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat om persoonlijke informatie wordt gevraagd indien u zou reageren via het gastenboek of via email. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat:

· De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

· De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden zullen worden aangewend.

· U steeds kunt melden dat u niet (herkenbaar) met foto op de website wenst te zien te zijn. Wegens de aard van de foto’ s, het ontvangen van foto’ s en informatie via verschillende kanalen is het mogelijk dat iemand op een gepubliceerde foto te zien is, die dit niet wenst. In desbetreffend geval maakt u dit via email kenbaar met vermelding van de publicatiedatum en de aard van de foto.

 

Rechten

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u hier vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos gebruikt worden voor privé-gebruik, een bronvermelding is niet vereist maar mag, een melding via email kan eveneens.

Wanneer foto’ s gebruikt worden voor een publicatie (folder, tijdschrift, boek, e-book, ….. ) dan moet dit op voorhand aangevraagd worden. Dit uit respect voor de persoon, dienst of eenheid die me de bewuste foto’ s toezond, bij publicatie dient namelijk contact genomen te worden om toestemming te krijgen van de oorspronkelijke eigenaar.

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Hierover werd door de webmaster telkens overleg gepleegd met en de toelating gegeven door de vermelde persoon of instantie. Wegens het ontvangen van foto’ s en informatie via verschillende kanalen is het mogelijk dat een foto of figuur gepubliceerd is waarop er rechten zijn, maar waarvan de webmaster niet op de hoogte is. Als webmaster kan ik bijvoorbeeld een foto ontvangen van persoon A, terwijl die afkomstig is van de website van persoon B. In desbetreffend geval maakt u dit via email kenbaar met vermelding van de publicatiedatum en de aard van de foto. Na contact wordt volgens de gemaakte afspraken al of niet een naamsvermelding toegevoegd of wordt de bewuste foto verwijderd.

 

 

Portretrecht

Deze ‘regel’ is in deze vorm geldig sinds 30/06/1994 en van toepassing in België. De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de “Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten”.

Bij een portret gaat het altijd om een afbeelding. Een beschrijving van iemands uiterlijk in woorden valt er niet onder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een portret gemaakt in opdracht van de geportretteerde en een portret niet gemaakt in opdracht van de geportretteerde.

Is er sprake van een opdracht, dan heeft de geportretteerde in ieder geval het recht zelf het portret te verveelvoudigen en mag openbaarmaking alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde. Best is te werken met een schriftelijke toestemming. Het portretrecht blijft tot twintig jaar na de dood van de geportretteerde in stand. Het is alleen uit te oefenen door de directe rechthebbenden. Als het een afbeelding is met daarop meerdere personen, dan is voor openbaarmaking van die afbeelding toestemming nodig van al die personen.

Is er geen sprake van een opdracht, dan kan de geportretteerde zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Bijvoorbeeld uit privacy-overwegingen of het belang om niet publiekelijk belachelijk gemaakt te worden.Als de wijze van afbeelding schadelijk kan zijn voor de geportretteerde kan hij zich eveneens tegen openbaarmaking verzetten. Hierbij wordt afgewogen welk belang zwaarder weegt: het recht op privacy of het recht op vrije meningsuiting.

Ook commerciële belangen tellen mee. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het portret te gebruiken voor reclame als hiervoor geen toestemming is gegeven. Dit geldt niet alleen voor bekende persoonlijkheden, maar voor iedereen…

Overzichtsfoto’s die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (bv. activiteiten, festivals, fuiven, …) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy om te eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.

Iemand die met foto op mijn website staat kan zich melden om niet (herkenbaar) met foto op de website te zien te zijn. In desbetreffend geval maakt betrokkene dit via email kenbaar met vermelding van de publicatiedatum en de aard van de foto.

Contacteren webmaster : zie ” Contact “.

 

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon